Review sách Ai che lưng cho bạn

Ai che lưng cho bạn (Keith Ferrazzi) là cuốn sách đầu tiên nhất chuyển tải thông điệp “hãy để người khác giúp bạn” tập hợp những phương thức thay đổi