Thư viện ở Nghệ An (6)

1. Tủ sách Thúy Nga

Địa chỉ: Số 248, Xóm 6B Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Nghệ An

Facebook: https://www.facebook.com/TuSachMienPhiThuyNgaNgheAn/

2. Tủ sách MP

Địa chỉ: Xóm Xuân Hương, Nghi Đức, Nghệ An

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007279726671

3. Ngôi Nhà Trí Tuệ Thanh Tiên

Địa chỉ: Xóm 7, Cồn Tần, Thanh Tiên, Nghệ An

Facebook: https://www.facebook.com/groups/ngoinhatritue/

4. Thư viện Cẩm Trường

Địa chỉ: Quỳnh Yên, Nghệ An

Facebook: https://www.facebook.com/ThuvienCamTruong

5. Thư viện tư nhân Làng Chài

Địa chỉ: Quỳnh Yên, Nghệ An

Facebook: https://www.facebook.com/thuvienlangchai

6. Hệ thống Ngôi Nhà Trí Tuệ

Địa chỉ: Nhân Thành, Nghệ An

Facebook: https://www.facebook.com/groups/ngoinhatritue

Mỹ Linh