Thư viện ở Nam Định (4)

1. Thư viện Thọ Nghiệp

Địa chỉ: Thọ Nghiệp, Xuân Trường, TP. Nam Định

Facebook: https://www.facebook.com/thuvienthonghiep

2. Không gian đọc Ngọc Tâm Thủy Tinh

Địa chỉ: Trại 4, Yên Quang, Ý Yên, Nam Định

Facebook: https://www.facebook.com/ngoctamthuytinh1011

3. Không gian đọc Chánh Kiến Giao Thủy Nam Định

Địa chỉ: Xóm 5, Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Định

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=249845702893701&id=100036048186998

4. Tủ sách nhân ái làng Gon

Địa chỉ: Yên Đồng, Nam Định

Facebook: https://www.facebook.com/tusachnhanai10/posts/593765774668121

Mỹ Linh