Thư viện ở Ninh Bình (3)

1. Không gian đọc Lê Mừng

Địa chỉ: Triệu Việt Vương, Ninh Bình

Facebook: https://www.facebook.com/kim.cham.1690

2. Tủ sách gia đình Văn Bùi

Địa chỉ: Tạ Uyên, Ninh Bình

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069967873203

3. Thư viện cộng đồng Minh Ngọc

Địa chỉ: Tây Sơn, Ninh Bình

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069285074501

Mỹ Linh