Thư viện ở Vĩnh Long (2+)

1. CLB Sách Nguyễn Thông

Địa chỉ: 12 Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, Vĩnh Long

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004914217683

2. Thư Viện Tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: 78 Nguyễn Huệ, Phường 2, Vĩnh Long

Facebook: https://www.facebook.com/ThuVienTinhVinhLong/

Thời gian mở cửa:  Thứ 2 – Thứ 6: 7:00 – 11:00, 13:00 – 17:00, 18:00 – 20:30

SĐT: 02703822281

Minh Khuê