Thư viện ở Phú Yên (3)

1. Books Phú Yên

Địa chỉ: Hòa Hiệp Trung, Phú Yên

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057030807241

2. Tủ sách gia đình Thịnh Giàu

Địa chỉ: Phú Sen Đông, Phú Yên

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063762771665

3. Thư viện Nắng Mai

Địa chỉ: Sơn Nguyên, Phú Yên

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100045412493140

Mỹ Linh