Thư viện ở Gia Lai (2)

1. Tủ sách Bồ Câu Trắng số 4

Địa chỉ: 04 Chư Á, Gia Lai

Facebook: https://www.facebook.com/tusachbocautrang

2. Thư Viện Tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 30 Phạm Văn Đồng, Gia Lai

Facebook: https://www.facebook.com/phongphucvutvtgl/

Mỹ Linh