Thư viện ở Cần Thơ (1)

1. Thư viện thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: Phan Đình Phùng, Cần Thơ

Facebook: https://www.facebook.com/thuvienthanhphocantho/

Mỹ Linh