Cafe gần cung Trường Sanh (6+ quán)

1. Mochi Mochi Huế

Địa chỉ: 05 Lê Huân, TP Huế

2. 92 CAFE

Địa chỉ: 117 Lê Huân, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063698884572

3. Bali Coffee

Địa chỉ: 115 Lê Huân, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/Balicoffee115

4. Nhà 87 Coffee

Địa chỉ: 87 Lê Huân, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/nha87coffee

5. Đô coffee

Địa chỉ: 65 Lê Huân, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/DoCoffee65

6. HottoYaki Codo

Địa chỉ: 11 Lê Huân, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/thefacehue

Mỹ Linh