Thư viện ở Trà Vinh (2+)

1. Thư Viện EVG – Community Library Project

Địa chỉ: Ấp 3, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, Trà Vinh

Facebook: https://www.facebook.com/EVGCommunityLibraries/

2. Thư Viện Tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: 02A Trưng Nữ Vương, Phường 1, Trà Vinh

Facebook: https://www.facebook.com/pages/thuvientinhtravinh

Minh Khuê