Thư viện ở Bình Thuận (2)

1. Ngôi Nhà Trí Tuệ Phi Long

Địa chỉ: 444 Thủ Khoa Huân, Bình Thuận

Facebook: https://www.facebook.com/groups/ngoinhatritue/

2. Thư Viện Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 286 Trần Hưng Đạo, Bình Thuận

Facebook: https://www.facebook.com/thuvienBinhThuan/

Mỹ Linh