Thư viện ở Quảng Ngãi (3)

1. Không gian đọc Cỏ May

Địa chỉ: Tịnh Minh, Quảng Nam

Facebook: https://www.facebook.com/KGDCoMay

2. Tủ sách Ước Mơ

Địa chỉ: An Vĩnh, Quảng Nam

Facebook: https://www.facebook.com/khanh.hoa.906638

3. Victoria Public Library

Địa chỉ: 60 Hùng Vương, Quảng Ngãi

Facebook: https://www.facebook.com/victoriapubliclibrary.quangngai/

Mỹ Linh