Thư viện ở Vĩnh Phúc (2)

1. Điểm đọc Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Trung tâm Anh ngữ Haniva, 11 Nguyễn Tất Thành, Vĩnh Phúc

Facebook: https://www.facebook.com/DDVinhPhuc

2. Thư viện Tổ Kiến Nhỏ

Địa chỉ: Nho Lâm, Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003993789709

Mỹ Linh