Thư viện ở Quảng Nam (4)

1. Tủ sách Tâm Giao

Địa chỉ: Tam Đàn, Quảng Nam

Facebook: https://www.facebook.com/trangkhuyet.phan.9

2. Không gian đọc Hội An

Địa chỉ: 10B Trần Hưng Đạo, Quảng Nam

Facebook: https://www.facebook.com/khgdha/

3. Thư viện Tam Kỳ

Địa chỉ: 56-58 Trần Cao Vân, Quảng Nam

Facebook: https://www.facebook.com/khgdha/

4. Thư viện Thanh Hóa

Địa chỉ: 131 Nguyễn Trường Tộ, Quảng Nam

Facebook: https://www.facebook.com/hoian.thuvien/

Mỹ linh