Thư viện ở Quảng Bình (3)

1. Tủ sách Lệ Ninh

Địa chỉ: Nhà chị Võ Thị Thuận, Thôn Liên Cơ, Quảng Bình

Facebook: https://www.facebook.com/leninh.tusach

2. Ngôi nhà Trí tuệ Thanh Trạch

Địa chỉ: Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Facebook: https://www.facebook.com/rosie.hnhung

3. Ngôi nhà trí tuệ Hạ Trạch

Địa chỉ: Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Facebook: https://www.facebook.com/amy2897

Mỹ Linh