Thư viện ở Hà Tĩnh (2)

1. Không gian đọc Thái Bình

Địa chỉ: Trung Thượng, Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh

Facebook: https://www.facebook.com/lethaibinhka

2. Ngôi Nhà Trí Tuệ

Địa chỉ: Tùng Châu, Đức Thọ, TP Hà Tĩnh

Facebook: https://www.facebook.com/groups/ngoinhatritue/

Mỹ Linh