Thư viện ở Bắc Ninh (4)

1. Không gian đọc Lan Chi

Địa chỉ: Lương Pháp, Gia Bình, Bắc Ninh
Facebook: https://www.facebook.com/lananhbacninh

2. Thư viện gia đình thầy giáo Ngô Văn Nghĩa

Địa chỉ: Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh
Facebook: https://www.facebook.com/nghia.ngovan.9678

3. Thư viện làng Cò

Địa chỉ: Đông Xuyên, Yên Phong, Bắc Ninh
Facebook: https://www.facebook.com/vanha.cao.161

4. Thư viện tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: 01 Lý Thái Tổ, Bắc Ninh
Facebook: https://www.facebook.com/thuvientinhbacninh/

Mỹ Linh