Quán cafe ở Triệu Quang Phục (4+ quán)

1. Nến Coffee

Địa chỉ: 76A Triệu Quang Phục, Thuận Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/nencoffeeandbeer

2. Cao Coffee & Beer

Địa chỉ: 84 Triệu Quang Phục, Thuận Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/cao.coffeebeer

3. Cafe Thuốc Lào

Địa chỉ: 100 Triệu Quang Phục, Thuận Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100047706415682

4. Seeds Coffee & Tea

Địa chỉ: 70 Triệu Quang Phục, Thuận Hoà, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/Seedscoffeetea

Minh Khuê