Quán cafe ở Trần Phú (6+ quán)

1. Út Cà Phê Muối

Địa chỉ: 7/17 Trần Phú, An Cựu, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/utcaphemuoi

2. Sarang Coffee & Milktea

Địa chỉ: 209 Trần Phú, Phước Vĩnh, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063512442622

3. Ki-ốt Trà

Địa chỉ: 161 Trần Phú, Phước Vĩnh, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/kiottra

4. Mr GOOD TEA Huế

Địa chỉ: 78 Trần Phú, Phước Vĩnh, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/mrgoodteahue/?locale=vi_VN

5. Giản Cà Phê

Địa chỉ: 8/39 Trần Phú, Cầu Kho Rèn, TP. Huế,

Facebook: https://www.facebook.com/tiemGiancaphe

6. My Hue Coffee

Địa chỉ: 176 Trần Phú, Phước Vĩnh, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/myhue.coffee/

Minh Khuê