Quán cafe ở Phạm Hồng Thái (6+ quán)

1. Vàng Coffee

Địa chỉ: 22 Phạm Hồng Thái, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100070521803234

2. Tân Cafe

Địa chỉ: 14 Phạm Hồng Thái, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/tan.tphue/

3. A.Macon Coffee

Địa chỉ: 20 Phạm Hồng Thái, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/Amaconcofffe/

4. Sline Coffee Signature

Địa chỉ: 7 Phạm Hồng Thái, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/slinecoffeesignature/

5. Mr GOODTEA

Địa chỉ: 46 Phạm Hồng Thái, TP Huế

6. C.o.C Coffee

Địa chỉ: 26 Phạm Hồng Thái, TP Huế

Mỹ Linh