Quán cafe ở Nguyễn Tri Phương (5+ quán)

1. HottoYaki

Địa chỉ: 20 Nguyễn Tri Phương, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/hottoyaki54/

2. PhinHolic

Địa chỉ: 38 Nguyễn Tri Phương, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/phinholic.handbrew/

3. Café on Thu Wheels

Địa chỉ: 3 kiệt 34 Nguyễn Tri Phương, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/cafeonthuwheelshuevietnam/

4. Nina’s Cafe

Địa chỉ: 16 kiệt Nguyễn Tri Phương, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/ninacafe.hue/

5. Cà phê Tree

Địa chỉ: 20 Nguyễn Tri Phương, TP Huế

Mỹ Linh