Quán cafe ở Nguyễn Bính (3+ quán)

1. Nhiên cà phê

Địa chỉ: 5 Nguyễn Bính, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063778920756

2. Chou.cafe

Địa chỉ: 1a Nguyễn Bính, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088846132684

3. Juvenile Coffee

Địa chỉ: 15 Nguyễn Bính, TP Huế

Mỹ Linh