Quán Cafe ở Lê Ngô Cát (7+ quán)

1. Chạm Concept

Địa chỉ: 137 Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/chamconcept

2. Auxo Coffee

Địa chỉ: 32 Lê Ngô Cát, Trường An, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/auxocoffee

3. Hillside Coffee

Địa chỉ: 25 Lê Ngô Cát, Trường An, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/HillsideCoffee.25LeNgoCat/

4. Cafe Mộc Cà Lê Ngô Cát

Địa chỉ: 101 Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/moccahue/

5. Cát Coffee

Địa chỉ: 69 Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/catcoffee69lengocat

6. Vối Cafe

Địa chỉ: 106 Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083773795617

7. 1988 Cafe&Aquarium

Địa chỉ: 129 Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/1988CafeAquarium

Minh Khuê