Quán cafe ở Hàn Thuyên (2+ quán)

1. Cafe Khánh Quỳnh

Địa chỉ: 23 Hàn Thuyên, Phú Hậu, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100075992358446

2. Cafe Góc Công Viên Hàn Thuyên

Địa chỉ: 76 Hàn Thuyên, Phú Hậu, TP. Huế

Minh Khuê