Quán cafe ở Chi Lăng Huế (6+ quán)

1. Giao Cafe

Địa chỉ: 118 Chi Lăng, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/giao.chilang/

2. Cafe Khoảnh Khắc

Địa chỉ: 256 Chi Lăng, TP Huế

3. Cà Phê Dạ Thảo

Địa chỉ: 139 Chi Lăng, TP Huế

4. Cafe Đò Cồn

Địa chỉ: 222 Chi Lăng, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/cafedocon/

5. Cafe No.15

Địa chỉ: 15 Chi Lăng, TP Huế

6. GA Coffee

Địa chỉ: 344 Chi Lăng, TP Huế

Mỹ Linh