10+ quán cafe gần Lăng Tự Đức

1. Tiệm Cà Phê 81

Địa chỉ: 81 Huyền Trân Công Chúa, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/tiemcaphedoivongcanh

2. SALA Souvenir & Coffee

Địa chỉ: 71 Huyền Trân Công Chúa, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/JuicyJuice.lang.Huong

3. Làng Hương Garden

Địa chỉ: 77 Huyền Trân Công Chúa, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089114034977

4. Tiệm Cà Phê Vọng Cảnh

Địa chỉ: 87 Huyền Trân Công Chúa, TP Huế

5. Tiem ca phe

Địa chỉ: 84 Huyền Trân Công Chúa, TP Huế

6. Chạm Concept

Địa chỉ: 137 Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/chamconcept

7. Hillside Coffee

Địa chỉ: 25 Lê Ngô Cát, Trường An, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/HillsideCoffee.25LeNgoCat/

8. Cafe Mộc Cà

Địa chỉ: 101 Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/moccahue/

9. Vối Cafe

Địa chỉ: 106 Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083773795617

10. Cát Coffee

Địa chỉ: 69 Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/catcoffee69lengocat

Mỹ Linh