7+ quán cafe gần lăng Thiệu Trị

1. Tiệm Cà Phê 81

Địa chỉ: 81 Huyền Trân Công Chúa, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/tiemcaphedoivongcanh

2. Chạm Concept

Địa chỉ: 137 Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/chamconcept

3. Tiem ca phe

Địa chỉ: 84 Huyền Trân Công Chúa, TP Huế

4. Hillside Coffee

Địa chỉ: 25 Lê Ngô Cát, Trường An, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/HillsideCoffee.25LeNgoCat/

5. SALA Souvenir & Coffee

Địa chỉ: 71 Huyền Trân Công Chúa, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/JuicyJuice.lang.Huong

6. Làng Hương Garden

Địa chỉ: 77 Huyền Trân Công Chúa, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089114034977

7. Tiệm Cà Phê Vọng Cảnh

Địa chỉ: 87 Huyền Trân Công Chúa, TP Huế