Quán cafe gần Lăng Khải Định (7+quán)

1. Cafe Căn Nhà Ngoại Ô

Địa chỉ: Châu Chữ, Hương Thủy, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088811661897

2. Moteri Garden Café

Địa chỉ: Khải Định, Thủy Bằng, Hương Thủy, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/motericafe

3. Hiên Cafe

Địa chỉ: Khải Định, Thủy Bằng, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100082984166739

4. Cúi Cà Phê

Địa chỉ: Cư chánh 1, Thuỷ Bằng, Hương Thuỷ, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/people/Cuicaphe

5. Chill Lang Thang

Địa chỉ: Khải Định, Thuỷ Bằng, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089209792569

6. Tiệm Cà Phê Bao Báp

Địa chỉ: Kim Sơn, Hương Thủy, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/CafeBaoBap

7. The One Coffee & Bakery

Địa chỉ: Khải Định, Thủy Bằng, Hương Thủy, TP. Huế

Minh Khuê