Khóa học

Quy định mượn khóa học

  • Mượn tối đa 01 tuần. Hết 1 tuần thì đăng xuất tài khoản để bạn khác có thể vào học
  • Có thể mượn tiếp nếu không có ai đăng kí mượn

Quy trình mượn

  • Nhắn qua Zalo tên khóa học bạn muốn mượn
  • Cài đặt sẵn phần mềm Ultraviewer
  • Hẹn thời gian, tủ sách sẽ cử bạn đăng nhập tài khoản học qua Ultraviewer
  • Hết 1 tuần, bạn thoát tài khoản để bạn khác vô học

Danh sách khóa học

Danh sách khóa học (link này dành cho bạn đã đăng nhập vào tài khoản)