Cafe ở Tuệ Tĩnh (3+ quán)

1. Café Gin’s Garden

Địa chỉ: 78 Tuệ Tĩnh, Thuận Hoà, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100054495653201

2. Fika Kafe

Địa chỉ: 01 Tuệ Tĩnh, Thuận Thành, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/wearefikakafe

3. Màu Cà Phê

Địa chỉ: 60 Tuệ Tĩnh, Thuận Hoà, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/maucoffee0

Huyền Trang