Cafe ở Trương Định (5+ quán)

1. Coffee Trottoir

Địa chỉ: 1 Trương Định, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/Troittoircafe.hue

2. Laph Cafe

Địa chỉ: 4 Trương Định, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/LaphCafe

3. HITO KÀFÉ ️

Địa chỉ: 20 Trương Định, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/hitokaffe

4. Hoiana Coffee

Địa chỉ: 03 Trương Định, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/hoiana.coffee

5. Cà Phê Hèo

Địa chỉ: 30 Trương Định, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100062634586928

Huyền Trang