Cafe ở Trần Thúc Nhẫn (10+ quán)

1. de.hiên

Địa chỉ: 30 Trần Thúc Nhẫn, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/dehien.coffee

2. L’amour cafe & homestay

Địa chỉ: 18 Trần Thúc Nhẫn, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100076953047185

3. Cafe Mộc Cà 

Địa chỉ: 28 Trần Thúc Nhẫn, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/cafemoccahue

4. Hello Coffee

Địa chỉ: 47 Trần Thúc Nhẫn, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/HelloCoffee125/

5. Cà phê Muối SON (TAKE AWAY)

Địa chỉ: 63 Trần Thúc Nhẫn, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/buiphuocson?mibextid=ZbWKwL

6. Ki-ốt Trà 

Địa chỉ: 22 Trần Thúc Nhẫn, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064524408421

7. Halo Coffee

Địa chỉ: 23 Trần Thúc Nhẫn, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/p/HALO-coffee-100057267856947/

8. Zebra Coffee

Địa chỉ: 5 Trần Thúc Nhẫn, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/Zebravncoffee

9. Cafe ven sông

Địa chỉ: Trần Thúc Nhẫn, Vĩnh Ninh, TP Huế

10. Royaltea-Piano Cafe n’ Bakery

Địa chỉ: 11 Trần Thúc Nhẫn, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/11tranthucnhan/

Huyền Trang