Quán cafe ở Vạn Xuân (3+ quán)

1. Nam Chau Garden Coffee

Địa chỉ: 7 Vạn Xuân, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/people/Nam-Chau-Garden-Coffee/

2. An’s Garden

Địa chỉ: 3 Vạn Xuân, TP Huế

3. Sim Cafe

Địa chỉ: 85A Vạn Xuân, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/people/Sim-Cafe-85A-Vạn-Xuân-Huế/100054227330926/

Mỹ Linh