Cafe ở Nguyễn Lộ Trạch (+5 quán)

1. Thổ Café – Pub

Địa chỉ: 95 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064157770252

2. NGÔ Cafe & Điểm Tâm

Địa chỉ: 187 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế

3. Nai Home Coffee

Địa chỉ: 187 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế

4. Cà Phê Ngô

Địa chỉ: 187 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế

5. Dola Tea

Địa chỉ: 128 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế

Mỹ Linh