Cafe ở Nguyễn Phúc Nguyên (3+ quán)

1. KODO

Địa chỉ: 36 – 38 Nguyễn Phúc Nguyên, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/kodo.hue/

2. Café 96

Địa chỉ: 96 Nguyễn Phúc Nguyên, TP Huế

3. Ca Dao Coffee

Địa chỉ: 14 Nguyễn Phúc Nguyên, TP Huế

Mỹ Linh