Cafe ở Ngự Bình (3+ quán)

1. MỘC Coffee

Địa chỉ: 15 Ngự Bình, An Cựu, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/moccoffee.hue/

2. Thanh Cafe

Địa chỉ: 97 Ngự Bình, An Cựu, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087459862921

3. Nhà Mia

Địa chỉ: 102 Ngự Bình, An Cựu, TP Huế

Huyền Trang