5+ Cafe gần Đồi Vọng Cảnh Huế

1. Tiệm Cà Phê 81

Địa chỉ: 81 Huyền Trân Công Chúa, Thủy Xuân, TP. Huế,

Facebook: https://www.facebook.com/tiemcaphedoivongcanh

2. Tiệm Cà Phê Hạt Đậu Nhỏ

Địa chỉ: 102 Huyền Trân Công Chúa, Thủy Biều, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100095726492389

3. Làng Hương Garden

Địa chỉ: 77 Huyền Trân Công Chúa, Thủy Xuân, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089114034977

4. Zenuf (Coffee and Tea)

Địa chỉ: 38 Kiệt 27 Thân Văn Nhiếp, Thủy Biều, TP. Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066146957710

5. Tiệm Cà Phê Vọng Cảnh

Địa chỉ: 87 Huyền Trân Công Chúa, Thủy Biều, TP. Huế

Minh Khuê