4+ quán cafe đường Đinh Tiên Hoàng

1. Tân Cafe

Địa chỉ: 86 Đinh Tiên Hoàng, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/tan.tphue/

2. Bon Café

Địa chỉ: 92 Đinh Tiên Hoàng, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/BONcafehue/

3. Anh Kafe

Địa chỉ: 94 Đinh Tiên Hoàng, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/ANHKAFE/

4. Lam.caphe

Địa chỉ: 222 Đinh Tiên Hoàng, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/lamcaphedth/

Mỹ Linh